КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Община Созопол иска мнението на созополчани за два проекта

Тази вечер от 17.30 часа в Киновидео клуба ще се проведе обществено обсъждане на два проекта.
Първият проект касае ремонт и реконструкция на обекти в Стария град, а вторият е проекта за общинското рибарско пристанище, къде има развитие след протеста на местните рибари.
Община Созопол е допустим бенефициент по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура ВG16ВGОР001-6-002 „Развитие на туристически атракции” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Процедурата има за цел да подкрепи недвижими културни ценности със световно и национално значение, притежаващи значителен туристически потенциал и да допринесе за развитие конкурентоспособността им чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители. Финансирането по процедурата е комбинация от безвъзмездни средства и финансов инструмент на ниво проект, а оценката се осъществява на база бизнес план.
Целта на общественото обсъждане е всички заинтересовани страни да се запознаят с проектната идея за „Съвременен разказ на отминали времена в античния град Аполония, основа за развитие на иновативна туристическа индустрия в югоизточен планов регион“, разработена в рамките на приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ по процедура „Развитие на туристическите атракции“, да изразят мнение и да направят предложения по разглеждания проект.
Резултатите от общественото обсъждане ще бъдат взети под внимание при подготовката на Проекта.
В тази връзка Община Созопол кани своите жители на обществено обсъждане, което ще се състои на 29.11.2019г. от 17.30ч в кино-видеоклуба на Читалище „Отец Паисий – 1896г”.
Ново обществено обсъждане на проекта за реконструкция на старото Рибарско пристанище е насрочено за петък – 29 ноември, от 17.00 часа в киновидео клуба в читалище „Отец Паисий” в Созопол.
Представената преди две седмици нова визия на порта и заложената в нея идея да бъдат поставени понтони в залива предизвика недоволството на рибарите, които бяха подкрепени от своите съграждани. Организирана бе и подписка, събрала мнението на над 200 созополчани.
Кметът на общината Тихомир Янакиев, обещал предизборно да обсъжда и да търси правилните решения на наболели проблеми заедно с обществеността, представи аргументите „против” проекта, изречени от рибарите, и подписката на зам.министъра на земеделието на среща, състояла се в София. Подписването на анекса към одобрения договор за реализация бе отложено до постигането на консенсус между проектанти и рибари.
Лозана Василева заяви, че проектът за реконструкция на рибарското пристанище в Созопол ще бъде реализиран, ако бъде намерен вариант да се увеличи броят на лодкостоянките без поставянето на понтони. „ Ако проектът предизвиква обществено напрежение, той може да бъде спрян, без каквито и да е било санкции за общината”, уточни тя.
Сега наред са рибарите, които трябва да намерят доброто за тях решение.

 

 

 

Top Finish