КАТЕГОРИИ

Общинско рибарско пристанище Созопол с нова визия

Кметът на Община Созопол Панайот Рейзи подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003 „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.
Договорът е в сила от 27.03.2019 г. и е със срок за изпълнение до 27.09.2020 г. Размер на БФП – 799 708,38 лв. без ДДС.
Инвестицията е от голямо значение за жителите на курортния град, защото за част от тях рибарството остава основен поминък, а новата визия на гавана ще подобри облика на Созопол за радост на хилядите туристи, които обичат тази част на града.
Общинско рибарско пристанище Созопол има прилежаща акватория, която е част от вътрешно акваториалното пространство на пристанище Созопол, известно като „Созополски гаван”. Пристанището е регистрирано в Изпълнителна агенция „Морска администрация” и има издадено удостоверение за експлоатационна годност.
Пристанът за рибарски лодки е разположен в бреговата зона по протежение на ул. „Крайбрежна”. Територията на част от улицата, съществуващият паркинг и сегашната брегова зона са отвоювани от морето през годините. Дължината на подпорната стена, ползвана за кей при приставане на рибарски лодки и товаро-разтоварни и обслужващи дейности е около 325м.
Проектът предвижда изграждане на плаващи пристани, ориентирани перпендикулярно на кейовата стена. С това ще се увеличи общата дължина на приставане на плавателните съдове като нарастването на капацитета на рибарското пристанище за приемане на плавателни съдове е почти удвоена.
Пристанищните съоръжения са проектирани така, че да бъдат обтекаеми, проницаеми и да внасят минимални смущения във вътрешно-акваториалния режим на пристанище Созопол. Те се отнасят към съоръженията, които оказват незначително влияние на теченията в акваторията на пристанището, с добри хидравлични показатели - проницаемост и обтекаемост.
Съществуващият кей подлежи на реконструкция, като дължината му е разделена на три участъка. Участък №1 запазва съществуващата бетонова настилка на горно ниво и се предвижда ново бетоново покритие върху надстройката. В Участък № 2 и Участък №3 се предвижда освен това и демонтаж на съществуващата компрометирана бетонова настилка и подмяната й с нова.
Сухоземната част на пристанището е предвидена преобладаващо за паркиране – на леки моторни превозни средства, бусове и за разполагане на плавателни съдове в зимния период. Новата настилка на паркинга ще бъде от гранитен паваж като характерен елемент от градската среда. Обособени са паркоместа за 65 бр. автомобили, за моторни превозни средства за хора с увреждания – 4 бр. за бусове – 18 бр. По-широките паркоместа за бусове могат да се използват през зимните месеци за извеждане на сушата на регистрирани рибарски лодки с ширина до 2,50 - 3,00 м.

 

Top Finish