КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Руенското село Вресово остана без кмет

На кмета на Вресово  Хасан Осман е наложено наказание „пробация“ – „задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година“ и „безвъзмезден труд в полза на държавата“ за 100 часа в рамките на една календарна година и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година.
Кметът на руенското село Вресово Хасан Осман е отстранен от длъжност. Причината е влязла в сила осъдителна присъда за документна измама. Градоначалникът се признал за виновен и сключил споразумение с Районна прокуратура – Айтос.
Случаят е от 24.07.2017 г., когато Хасан Осман, в качеството си на длъжностно лице, в кръга на службата си и при изпълнение на служебните си задължения, съставил официален документ, в който удостоверил неверни обстоятелства, а именно, че подписът в документа на осигуреното лице е положен от жена, което не отговаря на доказателствата по делото.
Става дума заверено нотариално заявление, с което се изразява желание заявителят да прехвърли партидата си от един осигурителен фонд в друг.
Хасан Осман е лишен от право да заема длъжността „Кмет на община“, „Кмет на населено място“ и „Общински съветник“ за срок от 3 години.

 

Top Finish