КАТЕГОРИИ

Пари от бюджета за населените места в община Несебър

Проектобюджетът на Община Несебър за 2020 г. е в размер на 65 200 000 лв.. За Обзор през бюджетната година 2020 се заделят средства за продължаващото паркоустройство и благоустройство на централната градска част. За проекта „Закриване и рекултивация на съществуващото депо за твърди битови отпадъци в м. Балабана, землище гр. Обзор“ се очакват средства по ОПОС.
За Свети Влас са предвидени средства за финализиране на строителството на спортно-рекреативния парк и прилежащото му футболното игрище на територията на града.
За местността Инцараки е изготвен подробен устройствен план за улична регулация. Към момента срокът за подаване на жалби е изтекъл и започва процес на разглеждане на постъпилите възражения. След тяхното отразяване преработеният план ще бъде внесен за повторно одобрение от Общински съвет. Следва обявяването му в Държавен вестник и след това може да се започне с проектирането на улиците и осветлението в Инцараки.
Предстои финализиране на проект за преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в Равда – бившата сграда на Български пощи, която Община Несебър придоби.
Със средства от фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в Равда ще започне изграждане на соларна осветление. Проектът обхваща територията на цялото населено място.
Средства са предвидени за продължаване на изграждането на велосипедната алея, прилежащите ѝ тротоари и осветление от Слънчев бряг до селищно образование „Чолакова чешма“.
Със средства от отчисления от РИОСВ общината продължава монтажа на подземните контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на Слънчев бряг – Запад.
За селата Оризаре, Тънково и Баня средства са заложени за продължаване на поетапното строителство на многофункционални сгради с обществено предназначение.
Както всяка година за всички населени места са предвидени средства за рехабилитация на уличната мрежа, осветление, тротоари и общински сгради и други текущи ремонти.

 

Top Finish