КАТЕГОРИИ

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №1148 от 31.05.2018 г., съгл. решение по т.1 от Протокол №12/31.10.2018г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС , назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на община Созопол/ и в изпълнение на Заповед №8-Z-1290/01.11.2018г. за откриване на процедурата, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с пл.№134.326/сто тридесет и четири точка триста двадесет и шест/ по плана на зона §4 ЗСПЗЗ на с.Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед 0РД 09-302/14.07.2004г., с площ 1 305 кв.м./хиляда триста и пет квадратни метра/, земеделска земя, при съседи: Север: имот с пл.№134.328, №134.325, Изток: имот с пл.№134.321, Юг: улица, Запад: имот с пл.№134.328.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената с Решение№1148/31.05.18г. на Общински съвет Созопол пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 10 550,00лв./десет хиляди петстотин и петдесет лева/.
Стъпка за наддаване – 527,50лв./петстотин двадесет и седем лева и петдесет стотинки/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 1 055,00лв./хиляда петдесет и пет лева/ - 10% от началната тръжна цена.
Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД- IBAN BG41 CECB 9790 3379 9626 02.
Цена на тръжната документация – 21,10 лв./двадесет и един лева и десет стотинки/ без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 22.11.2018г.
Право на участие имат лица, които не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00 часа на 22.11.2018год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 23.11.2018г. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
Кмет на община Созопол

 

Още в тази категория: « ОБЯВЯВА КОНКУРС О Б Я В А »
Top Finish