КАТЕГОРИИ

ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:>>>

Изследователи от 12 страни на екологичен форум в Бургас

В Световния ден на околната среда в Бургас ще се проведе Шестата Международна конференция с младежка сесия "Екологично инженерство и опазване на околната среда". Съорганизатори са университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Института по Микробиология на БАН.
Утвърдени и млади изследователи от Франция, Италия, Белгия, Холандия, Португалия, Русия, Украйна, Латвия, Кипър, Грузия, Алжир и България си дават среща и представят своите най-нови резултати и постижения от изследователската си дейност в следните научни направления: Човек и биосфера; Биоразнообразие и екосистеми; Екологични биотехнологии; Космически технологии и мониторинг на околна среда; Екологичен мониторинг; Екологизация на селското и горското стопанство; ВЕИ и биогорива; Моделиране на екосистеми; Биоавтоматика и биоинформатика.
Интересни данни ще бъдат представени относно биоразграждането на потенцални хигиенни целулозни отпадъци, генерирани по време на дългосрочни космически мисии, в т.ч. мисии до Марс и бази на Луната. Ще се обсъждат модерни биотехнологии за биоремедиация на околната среда, ролята на базидиомицети и техните ензими, включително и биоиновации в чистите технологии, като ключов подход за кръгова икономика на водни цикли. В отделна сесия ще бъдат обсъждани природните бедствия в българските гори и горските пожари в периода 2009-2018 година.
Актуални спътникови изображения ще позволят извършването на оценка и мониторинг на моментното състояние на растителността, водния индекс и други показатели на защитени зони в България, остров Ливингстън, Южни Шетландски острови в Антарктика и на Свалбард в Арктика.
Секцията по Възобновяема енергия и биогорива ще има за фокус приложимостта на хибридни ядрени реактори, продукцията на биометан в резултат на анаеробно разграждане на органични отпадъци и потенциала на анаеробните филаментозни гъби за получаване на биогорива. В отделна сесия - Микробни горивни клетки, ще бъдат представени най-новите данни по оценка на тяхната ефективност, както и редица технологични параметри свързани с тях. Ще бъдат обсъждани и възможностите на биоелектрохимичните технологии.
В организираната младежка научна сесия млади учени, студенти и докторанти от различни научни организации и университети у нас и чужбина, ще покажат своите умения да презентират и дискутират по важни и актуални за науката и обществото теми.

 

Top Finish