КАТЕГОРИИ

Община Бургас осигури 34 електронни услуги за гражданите

През 2019 г. Община Бургас предлага вече 34 постоянни електронни административни услуги и 3 временни, които се активират преди избори. Използвайте ги! Те са обособени в специален раздел в интернет страницата на Общината: http://burgas.auslugi.com
Според вида им, постоянните услуги се разпределят така:
- Услуги по гражданско състояние - 20 бр.
- Услуги по ТСУ - 4 бр.
- Услуги по общинска собственост - 5 бр.
- Услуги по икономическо развитие - 5 бр.
Специфична за административните услуги е възможността за електронна идентификация чрез няколко средства: електронен подпис, ПИК на НАП, електронна идентификация на Евротръст.
През август 2017 г. Община Бургас стана първата институция в България, внедрила достъпа до електронни услуги чрез електронната идентификация на Евротръст (www.evrotrust.com). Така заявяването на услуги може да става директно от мобилния телефон, като има правната стойност на лично явяване. Плащанията са възможни както чрез класическия ПОС терминал, с какъвто са снабдени всички места за извършване на разплащания, така и чрез виртуален ПОС терминал и ePay.
Електронните административни услуги позволяват пълно взаимодействие със заявителите им по електронен път.
Община Бургас отчита, че прилагането на принципите на добро и демократично управление е свързано с наличието на модерна администрация, а в технологичен аспект най-важното условие за това са успешно действащи информационни системи. Следвайки тази насока, Община Бургас внедрява системи за е-управление чрез прилагане на дългосрочна стратегия и целенасочен план, гарантирайки устойчивост на проектите. В резултат от това бяха обновени технологичните карти на услугите, графично бяха представени всички работни процеси в администрацията и бе разработена балансирана система от показатели за ефективност. Тя е съобразена с Общинския план за развитие.

 

 

Top Finish