Диана Йорданова: Най-важното е парите на осигурените да бъдат разумно и сигурно управлявани и инвестирани

Бургаският народен представител Диана Йорданова е новият зам.-председател на Комисията по финансов надзор. Така тя ще замени депутатската банка и ще поеме най-трудния и отговорен ресор в КФН – пенсионните фондове - управление „Осигурителен надзор“.

Най-важното е парите на хората, на осигурените лица да бъдат разумно и сигурно управлявани и инвестирани, да носят доходност и най-вече да бъдат в наличност и след 20, и след 30 години, заяви за burgasdream.com депутатката.

Ето какво още обясни Диана Йорданова:

- Г-жо Йорданова, каква е Вашата визия за бъдещето развитие на „Осигурителен надзор“ в Комисията за финансов надзор?

- Първо искам да започна с общата визия, а това е тя да бъде асоциирана с професионализъм, диалогичност, прозрачност в работата и не на последно място - равно третиране на всички поднадзорни лица. Изключително предизвикателствм би било и увеличаване на доверието на поднадзорните лица по отношение на управление "Осигурителен надзор".

Основната ми цел ще бъде да се даде по-голяма сигурност за осигурените лица като се засили контролът и се подобри управлението на пенсионноосигурителните дружества. 

Защото пенсионните фондове не са просто финансови инвеститори, а преди всичко институции с много важна социална цел. Именно тази огромна обществена значимост, която ги отличава  от повечето останали големи финансови инвеститори, в още по-голяма степен налага необходимостта от здрав, стриктен финансов надзор, за да не се допуснат финансови колапси на институции в областта на допълнителното пенсионно осигуряване. 

Ще работя активно по въвеждане на риск базиран надзор. А именно идентифициране на рисковите фактори, оценка на риска, надзор и последващо наблюдение, преглед и последващи действия. Това трябва да бъде непрекъснат и цикличен процес. 

Междувпорочем това е една и от препоръките в доклада  на Световната банка.

- Важна е и превенцията. Какви превантивни мерки могат да се предприемат?

- Считам, че е необходимо да се сложи още един фокус в работата на Комисията, освен този за борбата с пазарните манипулации, а именно това е фокуса върху превенцията, стимулиращи добрите бизнеспрактики. Практиката показва, че множеството самоцелни наказания не водят до подобряване на работата. Значително по-голям ефект за развитието на бизнес средата и за развитието на съответните компании би имало, ако Комисията приложи оценка на риска на различните процеси и провежда надзор на базата на оценка на риска. 

Превантивните мерки обаче изискват събирането и обработването на значително количество статистическа информация и правенето на задълбочени анализи. Така че това също ще бъде един от бъдещите акценти на работата ми в Комисията. 

- Как ще бъдат защитени интересите на осигурените граждани?

- В работата си ще се ръководя от един от основните принципи, залегнал в Закона за Комисията за финансов надзор, а именно чл.11, който казва, че Комисията трябва да работи за защита на интересите на инвеститорите, но най-вече на осигурените лица. 

В съвместният си доклад от тази година МВФ и Световна банка констатират устойчивост и стабилност на осигурителния сектор, но  в същото време препоръчват да се предприемат последващи мерки по прегледите на нефинансовия сектор, по-специално по отношение на надзора на групово равнище, активите с трудно определима стойност и експозициите към свързани лица, подобряване на небанковия надзор. Тоест, това са ключовите препоръки по отношение на законодателството и функционирането на сектора в България. Промените, които предстои да се приемат в КСО отразяват тези препоръки. Препоръки, по които трябва да се работи и в сектора.

Друга важна задача е  поредица от срещи, мероприятия с инвестиционната общност, с бизнеса, така че да се събере обратна връзка за отношенията и работата с Комисията за финансов надзор.

И също така след анализиране на информацията, която ще получим от тях, ще се набележат мерки, разбира се в рамките на компетенциите на Комисията, с които да бъде съживен и активизиран капиталовия пазар в България. 

Една от задачите, която бих си поставила е и повишаване на Финансовата култура на осигурените лица съвместно с бизнеса, опериращ на осигурителния пазар,  както чрез средствата за масова информация, така и чрез социални платформи като фейсбук и туитър.

- Осигурените се интересуват от сигурността на парите си, както и от възможността за инвестиции. Какво ще се направи в тази посока?

- Отчитайки съвременните развития на пазарите, трябва да се дадат допълнителни възможности за пенсионноосигурителните дружества да диверсифицират своите инвестиции, така че в рамките на разумното и сигурно поведение от тяхна страна да се осигури възможност за генериране на допълнителен доход без да застрашава сигурност. 

В тази посока са и промените, заложени в КСО. Промени, касаещи основния въпрос, който вълнува, родените след 59 г. лица - на какъв размер на допълнителна пенсия ще могат да разчитат, когато достигнат пенсионна възраст. 

Ще завърша с това, че най-важното е парите на хората, на осигурените лица да бъдат разумно и сигурно управлявани и инвестирани, да носят доходност и най-вече да бъдат в наличност в ПОД и след 20, и след 30 години.

Разговора води Ирина Генова

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови