КАТЕГОРИИ

В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ НЯМА ДА УВЕЛИЧАВАТ ТАКСА СМЕТ

През 2018 г. размерите на таксата за битови отпадъци в населените места на община Сунгурларе, както и основата за нейното определяне да не бъдат променяни, научи burgasdream.com.
План-сметката за такса битови отпадъце за 2018 година ще бъде предложена от кмета Васил Панделиев за одобрение в местния парламент.
Приходната част се формира основно от приходите от такса битови отпадъци. В средносрочната бюджетна прогноза одобрена от Общински съвет - Сунгурларе, за 2018 г. са предвидени приходи в размер на 352 000 лв. Предвид факта, че не се предвижда промяна в размера на таксата за следващата година, съответно е предвидена горната сума като приход от такса битови отпадъци за 2018 г.
Очакваният преходен остатък от 2017 г. в размер на 23 000 лв. , а дофинансирането от приходи на общината ще са в размер на 300 386 лв.
За дейностите по сметосъбиране община Сунгурларе използва следните видове съдове: тип „Бобър" с обем 1100 литра, контейнери с обем 4 куб.м. и най-разпространените кофи тип „Мева”с вместимост 110 литра. Въпреки закупените съдове и при ограничения финансов ресурс на общината ще се наложи и през 2018 г. и следващите години да бъдат поетапно закупувани съдове за битови отпадъци, тъй като наличните към момента са крайно недостатъчни и част от тях са в лошо състояние, мотивира се кметът Панделиев.
За 2018 г. се предвиждат средства в размер на 10 000 лева. за закупуване на нови съдове.
За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в размер на 108 500 лв.

 

Top Finish