КАТЕГОРИИ

Глад за кадри мъчи Бургаската полиция

ОДМВР - Бургас обяви конкурси за 80 свободни позиции за младши изпълнителски длъжности. За всички тях се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
Вакантните работни места са, както следва:
- 64 щатни бройки за „полицай-старши полицай”,
- 13 щатни бройки за „младши автоконтрольор ІІ-І степен”
- 3 щатни бройки за „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ).
Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:
- да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса;
- да притежават диплома за завършено средно образование;
- да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;
- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;
- за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” и „водач на оперативен автомобил ІІ-І степен (домакин на РУ), да притежават свидетелство за управление на МПС, а за длъжностите „младши автоконтрольор II – I степен” да притежават и удостоверителен документ за успешно завършен курс за оказване на долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа, в срок до 07.05.2019г. включително.

 

Top