КАТЕГОРИИ

...ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ:

ЗАПОВЕД №1643/18.06.2018г. НА ОБЩИНА БУРГАС

На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 61от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т.17 от дневния ред на проведеното на 27.02.2018г. заседание (Протокол № 38),във връзка с чл. 14 и чл. 55, ал. 1от същата наредба
О Т К Р И В А М :
Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2018 г. - 31.09.2019г.), съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описана начална тръжнацена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.
В търговете могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по безопасност на храните.
Търговете да се проведат на 05.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая №111.
Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), като депозитната вноска да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.
Определям цена на един комплект тръжна документация за землищев размер –30(тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Община Бургас, находяща се Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановима след приключване на процедурата.
Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 03.07.2018 г.
Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 04.07.2018 г.
Утвърждавам тръжна документация, за посочените в Приложение №1 пасища, мери и ливади, както следва:
- копие от настоящата заповед,
- условия за провеждане на търг с тайно наддаване
- Приложение № 1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по землища
- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени по землища
- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга
- Приложение № 4 - Декларация по образец
- Приложение № 5 - Проекто - договор
- Приложение № 6 - Декларация за оглед на имот/и
- Приложение № 7 - Наддавателно предложение,
При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 12.07.2018г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, стая 111.
Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 10.07.2018г.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 11.07.2018г.
Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично иличрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.
Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Top Finish